Gate-CDO.jpg

Power Steel Cagayan De Oro Branch

Added by Power Steel

0 reviews

Listed in Aluminum & Glass, Cement | Gravel & Sand, CONSTRUCTION MATERIALS, Depot, Hardware & Wholesaler, EQUIPMENT, Metallurgy & Materials, Metals & Iron, OTHER Materials, Pipes & PVC Pipe | Valves | Fittings, Steel | Stainless | Iron Works

Contact Listing Owner

Contact the Listing Owner

To inquire about this listing, complete the form below to send a message to the listing owner.


Power Steel usa sa pinakalabing masaligan nga suplayir sa mga pruduktu sa mga puthaw sa Pilipinas . Kini mao ang unang ginapili sa mga kuntraktur, arkitiktu , industriyal ug mga kumpradur nga nag-una tungod sa kalidad sa pag-alagad ug sa dili palupig nga prisyu.

Ang Power Steel ania sa paghatag ug usa ka butang – katagbawan sa kustumir ug mao nga ania kami sa paghalad ug kina-ugalingun nga pag-alagad . Dili sama sa uban nga mga kumpanya nga naka-pukus sa aksyonista , ang atu-a gidumala-an sa patigayunang pamilya . Busa , nagpabilin kitang ma-unungun sa mga prinsipyu nga gipatuluan kanatu pinaagi sa atung mga katigulangan ug mau ang paghatag ug kinatibuk-ang katagbawan sa kustumir.

Dinhi sa Power Steel , kami nag-sa-ad sa paghatag kaninyu uban sa walay bisan unsa nga ubus pa kay sa musunud:

Nanginahanglan ka ba ug tabang? Ang Power Steel team ani-a nga malipayun sa pagpangita ug kasulbaran sa inyung suliran.

Ang tanan natung mga pruduktu mi-agi sa mapig-utun sa kalidad nga pag-kuntrul alang sa kasiguruan sa kustumir nga katagbawan . Adunay Mill test certifications nga ginahatag para sa bug-us nga pagpamatu-ud para sa atung mga shipment .

Add Your Review

Please login or register to add your review.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar